Aktuell kunskap 2019-10-23T07:59:39+00:00

Poliser och butiker förebygger brott i handeln

I dialogen med butiksägarna har vi pekat på åtgärder som på ett enkelt sätt kan minska svinnet av stöldbegärliga varor.

Läs mer >>>

Arkivbild från NA

Ny rapport visar att mobbade elever är mer utsatta för brott

I skolundersökningen om brott 2015 som Brå publicerat framgår att skolan är en vanlig plats att utsättas för brott Och mobbade elever utsätts oftare än andra.

Läs mer >>>

Arkivbild från NA

Brå har kartlagt fungerande metoder för att förebygga brott och öka tryggheten i socialt utsatta områden

Brottsligheten i Sverige är inte jämnt fördelad. I vissa bostadsområden är brottsligheten och otryggheten högre än i övriga landet. Brå har kartlagt fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga brott och öka tryggheten i socialt utsatta områden.

Läs mer >>>

Arkivbild från NA

Hur ser utvecklingen ut av anmälda sexualbrott i Örebro, Linköping, Norrköping och Västerås?

Det finns ett stort mörkertal när det gäller sexualbrott och många anmäler inte att de har utsatts för brott. Lagstiftningen har ändrats 2005 och 2013.

Läs mer här >>>

Arkivbild från NA

Mer oroligt än vanligt…

”Lokalplisområde Örebro” har noterat att det sedan i somras har varit mer oroligt än vanligt i Varberga och Oxhagen. ”Oron” har bestått av att ett antal individer har begått kriminella handlingar som påverkat de som bor och verkar i området på ett negativt sätt. De brott som identifierats är bl. a. skadegörelser genom brand, försök till mordbrand, stölder, pågående handel med narkotika m.m. Det är fruktansvärt tråkigt att ett antal individer kan påverka ett område så negativt. Polisen har tillsamman med andra som verkar i området, såsom exempelvis ÖBO, kommunens personal och frivilliga organisationer, arbetet både repressivt och brottsförebyggande i områdena för att få effekt. Vi har ett fortsatta arbete att göra för att vi ska nå den effekt vi önskar. Jag vill med detta lyfta det positiva arbete som de boende i Varberga och Oxhagen gör. Det har i media en tendens att bli mycket fokus på negativa händelser som ett fåtal individer (som ofta inte ens bor i området) begår. Vi ser och uppskattar det engagemang som boende i områdena har. Utan er skulle vi inte lyckas med det som vi bl. a. har genomfört senaste helgerna.
// Annika Laestadius, lokalpolisområde Örebro”

Bilden till höger är en arkivbild från Nerikes Allehanda

Arkivbild från NA

Ny studie om organiserad brottslighet i Sverige

Studien bygger på intervjuer med polisanställda och en genomgång av polisens underrättelserapporter
Läs mer här >>

Aktuell kunskap

Antalet anmälda brott i Örebro kommun ökade med 0,98%
under första halvåret 2016 i jämförelse med motsvarande period 2015. Totalt ökade antalet anmälda brott i Sverige med 3% under motsvarande period.

Anmälda brott ökade första halvåret…
Se statistik här!

I Örebro finns partnerskapsområden

Det är Brickebacken, Vivalla/Baronbacken och Oxhagen/Varberga.
Läs mer om vad partnerskapet innebär och vilka som är ansvariga i respektive område.

Läs mer här!

Anmälda brott ökade första halvåret…
Se statistik här!

Brottslighet minskar – men oron ökar

Statistik, procent och begångna brott är en sak. Känslan av trygghet en annan.
Det visar Brottsförebyggande rådets senaste trygghetsrapport.
Läs mer NA – http://na.se/nyheter/orebro/1.3513468-brottslighet-minskar-men-oron-okar

Färre anmälda brott i Örebro under januari 2016 än motsvarande månad 2015.

Under januari i år har 1467 brott anmälts. Under januari 2015 anmäldes 1544 brott.
Våldsbrott, hot-,kränknings och frihetsbrott har minskat.
Inbrott i bostad (lägenhet & villa) har ökat från 11 brott förra året i januari till 19 i januari 2016.

Källa: Brå

Hur ser samverkan ut mellan kommun, polis och bostadsbolag?
Vad gör man för trygheten?

Läs mer i handboken för Effektiv samordning för trygghet – EST.
Klicka här för att komma till handboken.

Brottsofferfonden fördelar 26 miljoner kronor till ideellt brottsofferarbete och till forskning

Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar drygt 26 miljoner kronor till ideellt brottsofferarbete och till forskning. Brottsoffer-jouren Sverige och landets lokala brottsofferjourer får kraftigt ökade bidrag för år 2016.
http://www.dagensjuridik.se/2016/01/okade-miljoner-till-brottsofferjourerna-spelar-valdigt-viktig-rol

Brå har gett ut en skrift om penningtvätt och annan penninghantering

Läs mer om kriminella, svarta och grumliga pengar i legal ekonomi.
(Se bifogad fil)

ÖreBRÅ beviljas 250 000 kr …

ÖreBRÅ beviljas 250 000 kr från Brottsförebyggande rådet för uppföljning av trygghetssatsning
ÖreBRÅ beviljas 250 000 kr från Brottsförebyggande rådet för uppföljning av trygghetssatsning

Brottsförebyggande rådet (Brå) fördelar varje år ekonomiskt stöd till lokala aktörer för uppföljning av deras lokala brottsförebyggande insatser. I dagarna blev det klart att ÖreBRÅ tilldelas 250 000 kr för uppföljning av arbetsmetoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Uppföljningen kommer att genomföras över två år i samarbete med forskningscentrumet CAPS, center for Criminological And PsychoSocial research, vid Örebro universitet.

Uppföljningen syftar till att ta reda på om arbetsmetoden har samband med minskning av otrygghet i det offentliga rummet. Metoden har använts i Örebro sedan 2014 och under 2015 har metoden utvecklats i ett samarbete mellan Lokalpolisområde Örebro, Örebro Bostäder AB, Örebro kommun och forskningscentrumet CAPS vid Örebro universitet.

Om Effektiv Samordning för Trygghet

EST används vecka som en del av det trygghetsskapande arbetet i Örebro kommun. Syftet med EST är att effektivisera det kunskapsbaserade situationellt trygghetsskapande arbetet som polis, kommun och andra aktörer utför. Genom att man samverkar kring dessa frågor på ett strukturerat sätt och tillsammans genomför informationsinsamling och analys av den totala lägesbilden i kommunen, prioriterar och genomför insatser samt följer upp det utförda arbetet kan detta ske. Målet är att användandet av arbetsmetoden ska öka tryggheten i det offentliga rummet.

Under början av 2016 kommer en handbok som beskriver arbetsmetoden att publiceras. Tanken är att arbetsmetoden ska kunna spridas till andra kommuner och områden.

1976 cyklar är anmälda stulna i Örebro under årets första nio månader.

Arbeta kunskapsbaserat i utsatta områden

Se länk:

Polisanmäl det inträffade – för din skull

Om du har utsatts för en cykelstöld bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen. Du är inte skyldig att anmäla brott men det är ofta nödvändigt för att du ska kunna tillvarata dina rättigheter. För polisens del är det viktigt att du anmäler det inträffade, dels för att polisen ska ha en möjlighet att klara upp brottet och gripa gärningspersonen, dels för att polisen ska kunna säkerställa att du inte drabbas av nya brott.

För att anmäla det inträffade ringer du till polisens kontaktcenter på telefon 114 14. Cykelstöld kan även anmälas via polisens hemsida. Du kan dessutom alltid besöka närmaste polisstation för att upprätta en anmälan.

Se till att följande uppgifter finns nära till hands när du upprättar en polisanmälan om cykelstöld.

• Ramnummer, personnummer och/eller annan märkning
• Typ av cykel; dam, herr, barn, mountainbike m.fl.
• Cykelmärke
• Färg
• Om cykeln var låst eller olåst när den försvann
• Övrig beskrivning eller kännetecken

Observera att det är viktigt att du har märkt din cykel med namn eller att du kan ramnumret eftersom du annars behöver kunna beskriva den så pass övertygande att det är ställt utom rimligt tvivel att det är din cykel.

Polisens handläggning
När polisen tar emot din anmälan om cykelstöld lägger de in uppgifter om cykeln, ramnummer och/eller ditt personnummer, i ett godsregister. Tyvärr har polisen ingen möjlighet att leta aktivt efter alla cyklar, men om din cykel skulle påträffas återupptas anmälan och du får så småningom tillbaka din cykel.

Anmäl stölden till ditt försäkringsbolag för möjlighet till ersättning.

Om du hittar din cykel
Skulle du själv påträffa din cykel ska du inte ta med den, utan kontakta först polisen och informera dem om var den står. Då kan polisen hämta cykeln för att utreda vem som är den rättmätige ägaren. Sedan Godtrosförvärvslagen ändrades för några år sedan kan du som blivit bestulen på din cykel numera få tillbaka den utan att till exempel betala lösen om den stulna cykeln påträffas i annan persons ägo. Detta kräver dock att du kan bevisa att cykeln tillhör dig. Du måste också kräva tillbaka den inom sex månader från det att du fick kännedom om den andres innehav av din cykel.

Källa: Tryggare Sverige

Antalet anmälda misshandelsbrott utomhus har minskat de senaste åren

Örebro brottsförebyggande råd har prioriterat det förebyggande arbetet mot våld i offentlig miljö bland annat genom ordningsvakter i city under fredag och lördagkvällar/nätter.
http://na.se/nyheter/orebro/1.3111508-karta-har-ar-farligaste-platserna-i-orebro

Våldet blir inte vanligare men det förändras

Läs mer:
http://bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-08-21-valdet-blir-inte-vanligare—men-det-forandras.html

Administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet

Del 1 Tillstånd att bedriva verksamhet
http://bra.se/download/18.3f29640714dde2233b15505c/1436263652675/2015-15_administrativa_atgarder.pdf

Antal anmälda brott minskar i Örebro kommun.

Enligt officiella brottsstatistiken anmäldes 1725 brott i maj månad vilket är en minskning med 192 brott i förhållande till motsvarande månad 2014.

Under årets fem första månader har 289 färre brott anmälts under 2015 i förhållande till förra året.
Läs mer om brottsstatistik och kategorier av brott här!

Inte ditt fel

Idèskrift om att förebygga sexuell utsatthet.
http://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/inte-ditt-fel.pdf

Snacka om brott: De som är mest oroliga för brott är de som är minst utsatta.

För mer info klicka här!

Varje år trakasseras cirka 60 procent av landets riksdagspolitiker på grund av sitt uppdrag.

Läs mer här!

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken – SMADIT

En arbetsmetod har utvecklats i Örebro län under åtta år som nu är en metodhandbok som sprids över landet till poliser i yttre tjänst.
Klicka här för mer info!

Fusk med intyg – kostar både pengar och förtroende

För mer info:
http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-03-30-fusk-med-intyg—kostar-bade-pengar-och-fortroende.html

Ett nytt kriminologiprogram!

Är du också intresserad av allt som har med brott att göra? Sök vårt nya kriminologiprogram och lär dig att på vetenskapliga grunder kartlägga, analysera och förebygga brott.
Huvudfokus för programmet är att rusta dig för att med ett vetenskapligt, kritiskt och konstruktivt förhållningssätt kunna arbeta med kartläggning och analys av brott och otrygghet samt med planering och utvärdering av förebyggande insatser riktade mot att minska brott och otrygghet.
För mer info klicka här!

Brott utreds snabbare

Utredningstiden för brott har minskat, särskilt för misshandel.

Däremot har tingsrätts­tiden från åtal till dom ökat totalt sett, med undantag för stöld. Utredningstiden för ungdomsbrott har minskat under perioden och är för första gången kortare än för vuxna. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-03-16-brott-utreds-snabbare.html

Överenskommelse om samverkan för kvinnofrid i Örebro län.

Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel
För mer info klicka här!

7 av 10 män berusade vid misshandel

Det finns en stark koppling mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som utsätter någon för brott och för den som utsätts.
http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-02-24-7-av-10-man-berusade-vid-misshandel.html
(27/2-15)

Malmö stad storsatsar med cirka 1500 kameror för att öka tryggheten.

Ungefär 1300 kameror är placerade på grundskolor och gymnasieskolor. I Örebro kommun finns inga så kallade CCTV-kameror installerade på våra skolor.

Läs mer:
http://www.mynewsdesk.com/se/schneider-electric/pressreleases/schneider-electric-goer-malmoe-tryggare-med-hjaelp-av-kameror-1119391

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är publicerad.

Är du intresserad av hur det ser ut i vårt län avseende upplevd trygghet, utsatthet för brott och förtroende för rättsväsendet?
Ladda hem rapporten
http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2015-02-10-nationella-trygghetsundersokningen-2006-2014—regionala-resultat.html
(2015-02-17)

Samla de goda krafterna där de behövs

(2014-11-27)

Ett samarbete mellan Örebro kommun, polisen och Örebro universitet för att minska brottslighet och otrygghet får ytterligare 250 000 kronor från Brottsförebyggande rådet, Brå. Dessutom bidrar Örebro Bostäder och Örebro kommuns brottsförebyggande råd med 200 000 kronor. Nu ska projektet knyta ihop säcken i Örebro för att kunna sprida arbetsmetoden till andra kommuner.

Metoden kallas Effektiv samordning för trygghet, EST, och kom igång i Örebro i mars 2014. Den går ut på att samordna samhällets goda krafter i områden med problem.

– Att ha positiva vuxna närvarande är en viktig insats för att minska brott och otrygghet och för att påverka ungdomar och yngre vuxna som annars riskerar att hamna snett, säger Henrik Andershed, professor i psykologi och docent i kriminologi vid Örebro universitet.