Aktiviteter Vivalla2021-05-17T06:47:34+00:00

Medborgarlöfte en del av samverkansavtalet mellan polisen och kommunen

Medborgarlöfte en del av samverkansavtalet mellan polisen och kommunen
Under 2021 kommer Örebro kommun tillsammans med Polisen och de kommunala bostadsbolagen ÖBO och Västerporten göra riktade insatser i Vivalla för ökad trygghet. Satsningen är ett medborgarlöfte, en del av polisens styrmodell som förstärker och utvecklar samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun.

Gemensam lägesbild och åtgärder
Den gemensamma lägesbilden är en kombination av polisens, kommunens och medborgarnas kunskap om det aktuella området för att få en mer heltäckande bild av de lokala förhållandena

I Vivalla har Polisen och kommunen genom boende och andra aktörer i området under de senaste åren uppmärksammat ett antal faktorer som på ett negativt sätt påverkat tryggheten i Vivalla. Som exempel kan nämnas uppmärksammade grova våldsbrott, bilbränder och stenkastning mot polis. Andra problembilder är skadegörelse mot offentliga lokaler och bostäder.

Lägesbilden kompletteras med en rad positiva faktorer. Det finns en rad aktörer i Vivalla som har lång erfarenhet av att arbeta med trygghetsfrågor i samverkan med polis och kommunala verksamheter. Det finns ett rikt föreningsliv, en folkhögskola och ett nyetablerat Folkets hus som tar ett aktivt ansvar för en positiv utveckling av bostadsområdet.

Orsaksanalys för rätt insatser

Utifrån lägesbild görs en orsaksanalys. Att försöka förstå varför problemet uppstår på just den platsen, vid den tiden, på det sättet och vilka riskfaktorer det kan finns runt platser, händelser och individer är viktigt att förstå för att sätta in rätt insatser.

Dokumentation och uppföljning

En viktig del i medborgarlöftet är att kommunicera tillbaka till medborgarna och medarbetarna vad som kommer att genomföras och resultatet av det som görs. Insatser inom ramen för medborgarlöftet dokumenteras och följs upp för att identifiera framgångsfaktorer, likväl som framtida fortsatta utmaningar.