För Barn och elever

Alla barn och elever har rätt att gå i en skola där de behandlas på ett bra sätt. Ingen ska bli kränkt, trakasserad eller diskriminerad. Skolor och förskolor måste göra allt de kan för att barn och elever inte ska utsättas för kränkningar.

Om du har blivit utsatt för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier och berättat det för någon vuxen på skolan, måste skolan göra allt för att ta reda på vad som hänt och förhindra att det händer igen. Om det inte görs kan den som driver skolan bli skyldig att betala skadestånd till dig.
Skadeståndet ska vara en kompensation till dig som utsatts, men ska också göra så att skolorna arbetar mer aktivt mot kränkande behandling. Det är BEO och Diskrimineringsombudsmannen (DO) som driver skadeståndsärendena. När det är DO som driver ärendet kallas skadeståndet för diskrimineringsersättning.

Vem är ansvarig?

Du behöver inte ha varit utsatt för mobbning eller kränkningar flera gånger – förskolan eller skolan måste utreda redan första gången något händer. Den som driver skolan eller förskolan är ansvarig för att du inte ska bli utsatt för kränkningar. För kommunala förskolor och skolor är det kommunen som är ansvarig. För fristående skolor kan det till exempel vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening.

Vad är kränkande behandling?

Det kan vara att någon skickar elaka mail eller sms, om du upprepade gånger blir retad för något eller om du inte får vara med de andra. Självklart är också våld, som slag, sparkar, knuffar och hot kränkningar. Om du blir utsatt för kränkningar flera gånger brukar det kallas mobbning. Här kan du läsa mer:
Kränkande behandling

Vad gör jag om någon behandlar mig illa?

Om någon i skolan behandlar dig illa ska du prata med din lärare eller rektorn på skolan. De måste ta dig på allvar och är skyldiga hjälpa dig. Om du inte får hjälp kan du kontakta BEO. Här kan du läsa mer:
Jag har blivit kränkt

Här kan du läsa mer:
http://natvandrare.fryshuset.se/ Nätkränkningar
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/For-barn-och-elever/ 

Frågor, svar om kränkande behandling
www.do.se
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-i-skolan/

Alla skolor måste ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna måste också arbeta förebyggande dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Sedan 1 januari 2009 är det också förbjudet med diskriminering som har samband med könsidentitet eller könsuttryck samt ålder. Men skolorna är inte skyldiga att arbeta förebyggande för att förhindra diskriminering som har samband med de två nya grunderna. DO rekommenderar dock att skolan har ett förebyggande arbete även på dessa områden. Det minskar risken för diskriminering och trakasserier.

http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Krankande-behandling/

I Liv & hälsa ung- undersökningen svarar en liten andel, en till två procent, att de upplever att de utsatts för upprepad diskriminering, kränkningar eller trakasserier av skolkamrater eller vuxna i skolan det senaste läsåret. De som svarat går i åk 7, 9 och 2 på gymnasiet. Man säger också att de tryggaste platserna är i klassrummet hemma eller på sin fritidsaktivitet. Man känner sig mindre trygg när man är ute på kvällen i sitt bostadsområde, om man är på aktiviteter på kvällarna och när man åker buss eller tåg.

Vi behöver tillsammans tänka ut hur vi ska arbeta för att alla ska känna sig trygga, men det är de vuxnas ansvar, föräldrar, skolpersonal, fritidsledare och andra vuxna att arbeta för att alla barn och ungdomar har det bra. Det är viktigt att du berättar för en vuxen om du känner att du blir utsatt för något som inte känns OK.

Gå in på BRIS hemsida, Barnens rätt i samhället, där får du många tips
http://bris.se/

På Rädda Barnens hemsida kan du läsa i Rädda Barnens undersökning Ung röst 2014 har nästan 25 000 barn fått svara på frågor om sina rättigheter, och hur de upplever att rättigheterna efterlevs.  91 procent tycker det är viktigt att de som bestämmer lyssnar på barn, nio av tio barn har under det senaste året någon gång eller flera gånger känt sig stressade över skolarbetet och hälften har någon gång eller många gånger känt sig ledsna och nedstämda under en längre tid det senaste året.
http://www.mynewsdesk.com/se/radda_barnen